SOZW – Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn Zeist

2020

Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn Zeist (SOZW) en Van Tellingen-Pul stichting zijn op zoek naar projecten in de Zeister samenleving om financieel te ondersteunen.
In de komende maanden worden vier initiatieven, die al steun mochten ontvangen, uitgelicht in de StadsPers.

Klik hier om het artikel te lezen als PDF.

2019

Meedoen = meer kansen!

Het Jeugdfonds Sport Zeist maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit Zeist uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub. In Zeist leven zo’n 1000 kinderen in armoede. Voor die kinderen betalen we de contributie/lesgeld en zo nodig de benodigde attributen.

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien zo’n 1 op de 9 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum. Dat betekent dat er thuis geen geld is voor sportclubs. Kinderen lopen daardoor allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn, want door te sporten, ontwikkelt een kind zich beter op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Dat is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de samenleving. Dankzij het Jeugdfonds Sport kunnen kinderen en jongeren uit gezinnen waar weinig geld is, wél sporten.

Project Bruggen Bouwen. Leerlingen CCZ bieden boekje en kwartet aan aan wethouder Marcel Fluitman


SOZW ondersteunt muziekmiddagen in wijkinloophuis Het Lindenhuis met een bijdragen voor een nieuwe muziekinstallatie.

StadsPers 23 september 2019

Download het artikel als PDF


AED voor De Paraplu Zeist

De Paraplu Zeist organiseert al 50 jaar in de avonduren activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. De bedoeling is, dat men in een ontspannen en gezellige sfeer bezig is, iets leert en vaardigheden ontwikkelt die altijd van pas kunnen komen. Voorts worden contacten gelegd en vriendschappen opgebouwd.

Het gaat hierbij om kwetsbare mensen en daarom is het van groot belang dat wordt zorggedragen voor een veilige omgeving waarin men zich ook veilig kan voelen.

Regelmatig heeft het veiligheidsaspect de aandacht van het bestuur van De Paraplu. In overleg met het medisch team van instelling Abrona werd onlangs weer eens bezien welke aanvullende preventieve maatregelen nog genomen zouden kunnen worden. Jaarlijks wordt al per deelnemer aan de leiding van de instellingen gevraagd welke medische en andere aandachtspunten er zijn. Naar aanleiding van het overleg met Abrona kwam ook de aanschaf van een AED ter sprake.

Met financiële  hulp van de stichting SOZW heeft De Paraplu inmiddels zo’n levensreddend apparaat kunnen aanschaffen.  Veel dank daarvoor!

De Paraplu huurt in de avonduren een schoolgebouw waardoor ook de dagschool van de AED gebruik kan gaan maken.

Klik hier voor meer informatie over De Paraplu Zeist

2018

Project: Vriendenkringen van Handje Helpen

Om de participatie van mensen met een beperking een extra steun in de rug te geven, willen we Vriendenkringen oprichten in ons werkgebied. Een Vriendenkring bestaat uit twee of meer mensen met een beperking die een soortgelijke behoefte hebben. Bij gebrek aan een sociaal netwerk hebben zij die behoefte als hulpvraag bij Handjehelpen neergelegd. De Vriendenkringleden wonen bij elkaar in de buurt of in de wijk. Zij geven elkaar gelijkwaardige hulp en ieder voor zich ontwikkelt zijn ‘Eigen Kracht’. 

 In 2018 hebben we ruim 2000 koppelingen gemaakt en 130 uren ondersteuning geboden. Die hulp is geboden door 1200 vrijwilligers en 350 MBO- en HBO studenten. Momenteel bestaat ons team uit 32 professionals (23 Fte), waarvan een groot deel zelf een kind, partner of ouder heeft met een beperking. Het team hanteert vijf waarden die richting geven aan het werk: Gewoon doen; maatwerk; toegankelijk; wederkerigheid en professioneel. 

 Wat is Handjehelpen 

Handjehelpen is een vrijwilligersorganisatie werkzaam in 17 gemeentes in de provincies Utrecht, en in de gemeente Weesp in N-Holland en is 40 jaar geleden opgericht door ouders van een kind met een beperking. Onze hulpvragers zijn kinderen, volwassenen en ouderen met een beperking óf met gedrag dat om extra zorg en aandacht vraagt én hun mantelzorgers. 

Klik hier voor meer informatie over de Vriendenkringen van Handje Helpen (PDF).


StadsPers, 15 juni 2018

SOZW maakt laagdrempelig zingen mogelijk voor mensen met dementie, mantelzorgers, kwetsbare ouderen en vrijwilligers

Download het artikel als pdf


StadsPers, 13 februari 2018

Download het artikel als pdf

2017

Samen Oplopen begeleidt Nieuwkomersgezinnen en -jongeren

Samen Oplopen is er voor alle gezinnen met zorgen en stress. De Nieuwkomersgezinnen komen bij ons binnen via de integratieroute, vluchtelingenwerk, het CJG, de verloskundigen of ze hebben via-via goede berichten over ons gehoord en melden zichzelf aan.

Speciaal voor deze vluchtelinggezinnen en -jongeren werven we aparte vrijwilligers. We trainen ze in de presentiebenadering en ‘leven in 2 culturen’en begeleiden hen ‘op maat’. Dat is ook nodig want, na een jaar ervaring, blijkt dat er na een tijdje veelal extra vragen komen die voorheen niet voorzien waren. Bij aanvang is de ‘vraag’ gezelligheid bieden, de weg wijzen, spelen met de kinderen, helpen een sociaal netwerk op te bouwen. Maar na verloop van tijd spelen er zaken als: problemen op school met de kinderen, niet weten hoe papieren en financien goed op orde te krijgen, apathie en depressie, mogelijke trauma’s, stress, lichamelijke klachten, geen werk kunnen vinden. Onze coördinatoren zijn hulpverleners en kunnen dan zelf kortdurend wat extra naar het gezin gaan. En als het nodig is verwijzen we met korte lijnen door naar een sociaal Team of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

We helpen een sociaal netwerk op te bouwen door 2 grote feesten te organiseren waar alle vrijwilligers en gezinnen elkaar ontmoeten. Daarnaast verwijzen we naar de activiteiten van Stichting Tolerance of andere partners in Zeist.

We zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Integratieroute Zeist. We leveren input voor de ontwikkeling van het traject en geven feedback van de nieuwkomers door. De ontwikkeling van de app Wegwijz in Zeist en het ontstaan van het Wegwijz Café zijn daar gevolgen van.

Opvallend is dat we vrij makkelijk vrijwilligers voor deze vluchtelinggezinnen onder de Zeister bevolking vinden. Veel Zeistenaren willen wat doen voor de nieuwkomers. Ze vinden het niet altijd even makkelijk, maar de vrijwilligers beleven heel veel plezier aan hun match. Het levert hen ook veel op: ze leren een andere cultuur kennen, ze kunnen concreet helpen met het oefenen van taal, ze laten zien wat we in Zeist hebben aan cultuur (bibliotheek, Boswerf, Slottuintheater e.d.), ze helpen met inschrijven voor sport en zwemles, ze leggen contacten met de leerkrachten school, ze helpen met leren en oefenen voor de inburgeringsexamens van de ouders, helpen zoeken naar passend middelbaar onderwijs voor de kinderen, leggen Nederlandse gewoonten uit, helpen brieven lezen en daarop actie ondernemen, helpen financiën te beheren, hebben een luisterend oor bij alle stress en zorgen om familie in het land van herkomst en wat betreft trauma’s en frustraties. Ze passen soms op de kinderen, zijn bij een bevalling, of leren hoe ‘buiten spelen’ of contacten maken met andere ouders in Nederland werkt. Ze helpen zoeken naar werk, wat niet altijd makkelijk is door de (opleidings)eisen van Nederland, maar regelmatig ook goed lukt. Dit soort dingen maken dat een vrijwilliger zich van belang voelt.

Het is een echt een pilot waar dingen om de hoek kwamen kijken die we voorheen niet verwachtten. Zoals de intensievere begeleiding na verloop van tijd. Het is soms zoeken wat goed is om te doen: aansluiten op hun behoeften aan ‘rust’ of ze vooruit stuwen? Per situatie en gezin/jongere zijn de oorzaken van problemen anders. Het heeft met intelligentie, opleiding in land van herkomst, opgedane trauma’s, cultuur en karakter te maken. Dit ‘zoeken’ geldt voor alle partijen rondom de integratieroute van Zeist. Met elkaar zijn we goed op weg. En we ervaren het als heel zinvol dit te doen. Bij een aantal gezinnen zijn we de koppeling nu aan het afsluiten. De gezinnen geven aan dat ze grote stappen hebben gemaakt en heel blij zijn met deze vorm van hulp, die zo dichtbij en ín hun leven kwam. Vooral het psychisch, sociaal en lichamelijk functioneren, de dagbesteding en opvoeding van de kinderen is verbeterd. Het gemiddelde cijfer dat ze de hulp van Samen Oplopen geven is een 9,2.

SOZW helpt mee aan deze steun en de integratie van deze nieuwkomers. Daar is zijn wij heel dankbaar voor. Ik denk dat SOZW met hun subsidie een belangrijke bijdrage levert aan de zorg en het welzijn voor deze Nieuwkomers in Zeist.

Linda Otterman
directeur Samen Oplopen

www.samen-oplopen.nl

De Familiezaak is een café voor gezinnen in Zeist waar ruimte is voor ontmoeting, uitwisseling en ondersteuning. Et is een initiatief van het Jeugdhonk van de Oosterkerk. De Familiezaak wil contacten binnen en tussen gezinnen versterken, zodat er een plek is waar het ouders en kinderen ook in tijden van nood terecht kunnen voor een gesprek en een kop koffie en samen activiteiten kunnen ontwikkelen. De Familiezaak is elke zondagmiddag geopend. De organisatie is in handen van vrijwilligers. SOZW heeft een bijdrage gegeven voor de inrichting.

www.defamiliezaakzeist.nl

2016

Koor Eigenwijs

Koor Eigenwijs is een initiatief van het Ontmoetingscentrum voor mensen met Dementie in Zeist. Het ontmoetingscentrum maakt deel uit van de thuiszorgorganisatie van Vitras. Het Koor Eigenwijs biedt kwetsbare ouderen met dementie die thuis wonen de gelegenheid om samen met hun naasten op een gelijkwaardig niveau een plezierige activiteit te ondernemen en zo hun talenten te blijven gebruiken. SOZW heeft het project in 2016 en 2017 financieel ondersteund. Het project was een groot succes en wordt de komende jaren voortgezet.

2015

Abrona: speeltoestellen Speel & Beweegtuin
In Soesterberg werd bij de vestiging van Abrona een z.g. Speel&beweegtuin aangelegd.Deze tuin is niet alleen voor de cliënten van Abrona bestemd, maar ook de bewoners van de nieuwe wijk eromheen zijn welkom. In deze tuin zijn diverse speeltoestellen zoals grote schommels, skelters en een skelterbaan gekomen. Wij hebben een bijdrage geleverd aan de kosten van deze speeltoestellen. In juni 2016 werd de tuin feestelijk geopend.

Dorpshuis Austerlitz
Een bijdrage voor automatische schuifdeuren.

iPad-project KBO
Doel hiervan is ouderen over te halen om een tablet te gaan gebruiken en hen een cursus te geven in het gebruik van de i-pad. Ouderen die de cursus hebben gevolgd kunnen gedurende een maand een i-pad in bruikleen krijgen om te oefenen.

Speelpleinen Zeist-West
In vervolg op de plannen voor ontmoeting in Zeist-West heeft SOZW in 2015 een bijdrage gegeven aan de scholen in West voor de inrichting van de speelpleinen.

2014

Voedselbank Zeist
Bijdrage aan kosten symposium over armoedebestrijding en maatschappelijke ontwikkeling in Zeist.

2013

Project Support4You
Het gaat hier om een project van ’t Gildevoor potentiële schoolverlaters op het VMBO van de vier scholen in Zeist. Dankzij dit project krijgen die jongeren een coach die hen begeleidt en hopelijk weer voldoende motiveert om onderwijs te blijven volgen en daarmee hun kansen voor de toekomst te vergroten. De coaches zijn vrijwilligers die door deskundigen worden getraind.

2012

Werkartaal
Aanschaf van een vierzijdige schaafmachine en een Van Dikte bank ten behoeve van Werkartaal. Werkartaal is een opleidingsinstituut van kansarme jongeren en was tot 2016 een opleidingsinstituut.

Rolstoelauto Nassau Odijckhof
De oude rolstoelauto moet worden vervangen door een nieuwe. Met deze auto krijgen gehandicapte bewoners van Nassau Odijckhof weer de kans om met een vrijwilliger een ritje te maken. Dat aanbod wordt ook gedaan aan gehandicapten uit Zeist.

2011

Hospice Heuvelrug
Aanschaf speciale bedden.

Braintrainers Plus
Ten behoeve van mensen met een dementie die het Ontmoetingscentrum Zeist gevestigd in het gebouw de Tulp bezoeken. Aanvraag is gedaan door samenwerkingsverband van Vitras, Warande en Zorggroep Charim. Het gaat om twee spelcomputers met geheugenspelletjes. De spelletjes kunnen individueel en via een beamer ook in groepen worden gebruikt.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen