SOZW – Stimuleringsfonds voor Zorg en Welzijn in Zeist

Voorwaarden voor toezeggingen van financiële middelen door SOZW, het Stimuleringsfonds Ondersteuning Zorg en Welzijn in Zeist.

  1. SOZW kent financiële middelen toe aan instellingen of andere organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en/of welzijn voor bewoners van de Gemeente Zeist.
  2. Financiële middelen worden toegekend ter ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan het gezond samenleven in de gemeente Zeist of voor investeringen in middelen die daarvoor bedoeld zijn;
  3. De activiteiten moeten projectmatig van karakter zijn en beperkt in de tijd. Uitgesloten zijn activiteiten of voorzieningen waarvoor structurele financiering bestaat;
  4. Het project of de investering is erop gericht om vernieuwende ontwikkelingen in zorg of welzijn mogelijk te maken;
  5. Bij het toekennen van financiële ondersteuning voor een activiteit of investering wordt uitgegaan van inzet van eigen middelen door de projectaanvrager en/of medefinanciering door derden;
  6. Voor het toekennen van middelen komen niet in aanmerking aanvragen van natuurlijke personen of verzoeken om individuele steun;
  7. In uitzonderingssituaties kan het bestuur van SOZW een eenmalige financiële waarderingsbijdrage van maximaal €2000 verlenen aan initiatieven welke niet geheel aan de voorwaarden a. tot en met f. kunnen voldoen, zoals bijvoorbeeld startende bewonersinitiatieven zonder rechtspersoonlijkheid;
  8. Voor het indienen van aanvragen moet gebruik worden gemaakt van het Aanvraagformulier, dat via de website kan worden gedownload.
  9. Toegezegde financiële middelen worden in termijnen betaald. De laatste termijn wordt uitbetaald na realisering van het project en overlegging van het projectverslag met daarin een evaluatie van het project en de eindafrekening ofwel in geval van een investeringsbijdrage na oplevering van de investering en overlegging van een kopie van de factuur;
  10. Het bestuur van SOZW kan te allen tijde afwijken van bovenstaande voorwaarden een en ander binnen de grenzen van de doelstellingen en de statuten van SOZW.

Download SOZW Aanvraagformulier (Word)

Aanvragers kunnen soms ook een beroep doen op een bijdrage van de Van Tellingen-Pul Stichting te Zeist.